سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

معصومه فراست – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اهواز

چکیده:

افزایش مشارکت مردمی ونیز کاهش عوامل محدود کننده فضای سبز نقش عمده ای در توسعه پایدار فضای سـبز شـهری دارد . به منظوربرآورد میزان مشارکت مردم ونیز بررسی عوامل محدود کننده فضای سبزاین تحقیق بـا توزیـع و تکمیـل پرسـشنامه در 8 منطقه شهرداری اهوازانجام گرفت . متغیرهای موردمطالعه عبارت بودندازسـن،جنس،میزان تحـصیلات وشـغل پاسـخگویان ( افـراد بالای 18 سال ) وارتباط این متغیرها با شاخص های مشارکت و عوامل محدود کننده توسعه فضای سبز بررس ی شد . عواملی مانند مصرف آب زیاد توسط درختان،نداشتن فضای کافی در منازل جهت کاشت نهال،عدم آگـاهی مـردم نـسبت بـه فوایـد درختـان ونرخ بالای نهال به عنوان عوامل محدود کننده در نظر گرفته شد . بررسی های آمـاری نـشان داد کـه بـین عوامـل محـدود کننـده وسن،میزان تحصیلات وشغل پاسخ گویان ارتبـاط معنـی دار وجـود دارد . درهیچیـک از متغیرهـا ارتبـاط معنـی داری بـا شـاخص مشارکت مشاهده نشد . همچنین دو شاخص مشارکت و عوامل محـدود کننـده نیـز دارای همبـستگی منفـی معنـی دار بـوده یعنـی هرچه تمایل به مشارکت بیشتر باشد عوامل محدود کننده نمره کمتری دارند .