مقاله عوامل موثر بر ايجاد عفونت در بيماران با شكستگي بازتايپ 2 گاستيلو: بررسي 66 بيمار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي 1388 در مجله دانشكده پزشكي از صفحه 742 تا 747 منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر ايجاد عفونت در بيماران با شكستگي بازتايپ 2 گاستيلو: بررسي 66 بيمار
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عفونت زخم
مقاله شكستگي باز
مقاله درمان عفونت زخم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زهتاب محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: ميربلوك احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سياوشي بابك
جناب آقای / سرکار خانم: شاه رضايي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: سادات ميرمصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: شكستگي هاي باز مستعد عفونت هستند. ميزان بروز عفونت در شكستگي ها باز به حالت هاي مختلف شكستگي، نوع اقدام درماني، درمان آنتي بيوتيكي و مشخصات بيمار بستگي دارد. هدف از مطالعه يافتن ارتباط بين ريسك فاكتورها و عفونت ايجاد شده بود.
روش بررسي: اين مطالعه از نوع Case control بوده كه به بررسي نتايج دو ساله درمان شكستگي بازتيپ II گاستيلو در 66 بيمار درمان شده در بيمارستان سينا طي سال هاي 1375-1384 كه تحت فيكاسيون خارجي قرار گرفته اند، مي پردازد. از 66 بيمار مورد بررسي 33 بيمار (گروه مورد) طي دو سال پي گيري دچار عفونت شده بودند با 33 بيمار ديگر (گروه شاهد) كه عفونت نكرده بودند از نظر ريسك فاكتورهاي موثر در بروز عفونت تحت بررسي و مقايسه قرار گرفتند. هر دو گروه تحت فيكاسيون خارجي قرار گرفته بودند.
يافته ها: ميانگين سن بيماران در گروه مورد 34.2±4.2 و در گروه شاهد 35.4±3.7 سال بود نسبت مرد به زن در گروه مورد 2.6 و در گروه شاهد 1.75 بود. سيگاري بودن (p=0.002)، ميانگين مدت مصرف سيگار (p=0.04)، ميانگين تعداد دفعات ترزيق خون (p=0.03)، انجام دبريدمان در كمتر از شش ساعت (p=0.01)، شكستگي همراه فمور (p=0.005) و تعداد افراد مبتلا به ديابت (p=0.0001) در دو گروه تفاوت معني داري با هم داشتند ولي ميانگين (p=0.12) BMI، ميانگين سن، نسبت جنسيت و مكانيسم آسيب (p=0.4) در دو گروه تفاوت معني داري با هم نداشتند.
نتيجه گيري: در ميزان بروز عفونت در شكستگي هاي باز تيپ II گاستيلو عواملي چون زمان انجام دبريدمان، ابتلا به ديابت، محل شكستگي و مصرف سيگار بسيار مهم هستند و عواملي چون ميانگين BMI، جنسيت و سن تاثيري در ميزان بروز عفونت ندارند.