سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

فرزانه بیگ زاده عباسی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، دانشجوی دکترای تخصصی مدیری

چکیده:

تردیدی نیست که بازرگانی خارجی از ارکان سیاسی اقتصاد هر کشور محسوب می گردد. در این زمینه صادرات نقش اساسی و تعیین کننده را در استقلال و تعالی اقتصادی دارد و سیاست توسعه صادرات بخشی از سیاست بازرگانی خارجی کشورها را تشکیل می دهد و دست یاب به آن مورد نظر تمام کشورها می باشد. اهمیت صادرات غیر نفتی برای کشور ما بر هیچ کس پوشیده نیست. صادراتمحصولات کشاورزی نقش عمده ای در صادرات غیر نفتی داشته و صادرات این بخش نسبت به بخش های دیگر از ثبات بیشتری برخوردار است.
هدف اصلی این مقاله شناسایی عوامل و تعیین مهمترین عامل موثر بر توسعه صادرات پسته ایران می باشد . محدوده زمانی تحقیق از سال 1370 تا پایان سال 1379، محدوده مکانی تحقیق شهر کرمان می باشد. (صادر کنندگان پسته که در شهر کرمان فعالیت می کنند. به دلیل کوچک بودن حجم جامعه آماری در این تحقیق کل جامعه آماری مورد بررسی قرا رگرفته است) از بین کلیه عوامل موثر قیمت گذاری، ممصول، بسته بندی ، کانال های توزیع و تبلیغات مورد توجه قرار گرفته و پس ازجمع آوری داده ها با استفاده از آزمون چی دو (c2) از نوع استقلال صفات نتایج به دست امده حاکی از آن است که محصولات، تبلیغات، کانال های توزیع ، بسته بندی و قیمت گذاری هر کدام با توسعه صادرات پسته ایران وابسته اند. سپس با استفاده از ضریب چوپروف این عوامل را مرتب کرده جواببه اینصورت به دست امد که: مهمترین عامل محصول بعد از آن به ترتیب تبلیغات، قیمت گذاری، کانال های توزیع و بسته بندی با توسعه صادرات پسته وابسته اند.