مقاله عوامل موثر بر ميزان تعهد سازماني کارکنان شرکت گاز نمونه مورد مطالعه: اداره مرکزي استان خراسان رضوي، شهر مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان 1388 در علوم اجتماعي (دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه 181 تا 199 منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر ميزان تعهد سازماني کارکنان شرکت گاز نمونه مورد مطالعه: اداره مرکزي استان خراسان رضوي، شهر مشهد
این مقاله دارای 19 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعهد سازماني
مقاله تعهد مستمر
مقاله تعهد عاطفي
مقاله تعهد هنجاري
مقاله استقلال کاري
مقاله فشار نقش
مقاله مشارکت سازماني
مقاله فرصت و ارتقاي شغلي
مقاله ابهام نقش
مقاله عدالت سازماني
مقاله شرکت گاز خراسان رضوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهروان حسين
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي رقيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر به بررسي عوامل موثر بر ميزان تعهد سازماني کارکنان شرکت گاز استان خراسان رضوي در اداره مرکزي مشهد مي پردازد. روش تحقيق پيمايشي و داده ها از طريق پرسش نامه استاندارد به دست آمد. جامعه آماري 200 نفر کارمند و حجم نمونه 66 نفر از کارکنان بود که به طريق نمونه گيري طبقه اي متناسب با حجم انتخاب شدند. نتايج نشان مي دهد که ميزان تعهد سازماني کارکنان بالاتر از متوسط است. ميزان تعهدسازماني با متغيرهاي عدالت سازماني، استقلال در کار، فشار نقش، فرصت و ارتقاي شغلي و ابهام نقش رابطه معنادار مثبت و با مشارکت سازماني رابطه معنادار ندارد. تحليل هاي رگرسيون چند گانه و نتايج حاصل از تحليل مسير نشان داد که عدالت سازماني مهم ترين و تعيين کننده ترين عامل تاثيرگذار مستقيم و مثبت بر ميزان تعهد سازماني محسوب مي شود. در حالي که ساير عوامل مشارکت سازماني، ابهام نقش، فشار نقش و استقلال در کار نيز تاثير مستقيم و عامل فرصت و ارتقاي شغلي تاثير غير مستقيم بر تعهد سازماني دارند.