سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۲۳
نویسنده(ها):
حسین کرمی کوهنجانی – دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت – بهره برداری و عضو هییت مدیره انجمن علمی مهندسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد
پرسیا بجلی – دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد
حسین جوکارشهرستانی – دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت – حفاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد

چکیده:
افزایش سریع رفرمینگ کاتالیستی باعث بوجود آمدن حجم زیادی از گازهای غنی از هیدروژن بوده که این ترتیب امکانات فرآیندهای هیدروتریتینگ و سایر فرآیندهای مصرف کننده هیدروژن افزایش یافته است.واژه های هیدروتریتینگ یا هیدروفاینینگ ویا نامهای مختلف مثل H-OIL هیدروبون ویونی فاینینگ به واکنشهایی اتلاق می شودکه درآنها هدف بهبود کیفیت محصول(اغلب هیدروکربنی)است واین عمل تحت فشار هیدروژن و در مجاورت کاتالیست انجام می شود.بهبود کیفیت ممکن است در بو ،رنگ،تمایل به رسوب دادن مواد سنگین،پایداری کیفیت سوختن و غیره باشد .این امور با جداسازی گوگرد،نیتروژن،اکسیژن هالیدها وفلزات بسیارکم خوراک ویا اشباع حلقه های آروماتیک صورت می گیرد.واکنشهای هیدروتریتینگ برای یک محدوده وسیعی از خوراکها از نفتا گرفته تا باقی مانده خلأ بکار می رود .زمانی که فقط جداسازی گوگرد در آنها مورد نظر باشد به آن هیدرودی سولفاریزاسیون اتلاق می گردد.این فرآیند از لحاظ جلوگیری از آلودگی محیط زیست بوسیله SO2 بسیار مهم است