سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا فیض بخش بازرگان – دانشگاه صنعتی شریف
مجید عبدی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

شناسایی فرصت یکی از مؤلفه های کلیدی فرآیند کارآفرینی و یکی از اصلی ترین عوامل بقا و موفقیت سازمان ها به شمار می رود . علی رغم نقـش حیـاتی شناسایی فرصت، در ادبیات کارآفرینی مطالب چندانی در مورد چگونگی و چرایی شناسایی فرصت ها یافت نمـی شـود . ایـن نوشـته بـا ارایـه یـک مـدل شناسایی فرصت به گردآوری، طبقه بندی و ارایه رفتارهای شناسایی فرصت کارآفرینان با استفاده از نوشته های تئوریک و یافته های تجربی می پردازد . بـا مرور و جمع بندی این بررسی ها می توان دریافت که شناسایی فرصت به هیچ عنوان نتیجه تصادف نیست . شناسایی فرصت هم می تواند نتیجه تحلیـل و جستجو باشد و هم نتیجه تشخیص . اما حتی کارآفرینانی که فقط فرصت ها را تشخیص می دهند و به جسـتجو و تحلیـل سیسـتماتیکی بـرای شناسـایی فرصت ها دست نمی زنند، ویژگی های خاصی دارند که از آن با عنوان هوشیاری کارآفرینانه یاد می شود . عواملی از قبیل ارتباط بـا شـبکه هـای اجتمـاعی، توجه بیشتر به اطلاعلت خارج سازمان، آشنایی با مشکلات و نیازهای مشتریان و همچنین آشنایی با مکانیزم های بازار در زمینـه یـک فعالیـت خـاص از جمله عوامل مؤثر در ایجاد این هوشیاری کارآفرینانه می باشند .