سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد رهبررنجی – استاد یار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مرضیه هاشم زاده – دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

صنا یع فراساحل جزء صنا یع برزگ و استراتژ یک م ی باشد و از ا ی ن رو پ ی اده کردن ی ک س ی ستم اجرائی و مهندسی دقیق و منظم از اولین مرحله طراحی سازه های فراساحلی تا نصب و بهره برداری از آنها بس یار حائز اهم ی ت است . در ای ن مقاله سع ی بر آن شده است کل ی ه فرآ یندها ی مهندس ی که عبارتند از : مهندسی پایه (Basic) ، مهندسی جزئیات (Detail) ،مهندسی ساخت (Construction) و مهندسی نصب (Installation) که با توجه به پیشرفت پروژه و نیازهای آن به صورت مرحله ای اجرا می شوند معرفی و بررسی گردد .