مقاله فراواني افسردگي در بيماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه كننده به مراكز شيمي درماني مراكز آموزشي درماني كرمانشاه (1386-87) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران از صفحه 324 تا 328 منتشر شده است.
نام: فراواني افسردگي در بيماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه كننده به مراكز شيمي درماني مراكز آموزشي درماني كرمانشاه (1386-87)
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان
مقاله افسردگي
مقاله ماستكتومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاكري جلال
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلي نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: پاينده مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: چاره گر گلنوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: امروزه سرطان پستان شايع ترين و پر تلفات ترين، سرطان مي باشد كه از نقطه نظر عاطفي و رواني تاثيرگذارترين سرطان در بين زنان است و شيوع آن در بسياري از ممالك جهان از جمله ايران روبه افزايش است. عدم سازش با اين بيماري مي تواند روي ارتباطات بين فردي سير كلينيكي و پيش آگهي بيماري زنان تاثير بگذارد. عمده ترين نشان عدم تطابق رواني در اين بيماري افسردگي است كه با توجه به نقش زن در جامعه و خانواده به عنوان همسر يا مادر … اين افسردگي مي تواند باعث بي ثباتي بنياد خانواده، وارد آمدن آسيب هاي جبران ناپذير به ساير اعضاي خانواده و تحميل هزينه هاي سنگين درماني شود. بنابراين شناسايي ميزان افسردگي و عوامل مستعدكننده آن در بيماران مبتلا به سرطان پستان مي تواند به درمان اين اختلال و ارتقا شيوه هاي مقابله با افسردگي در اين بيماران و همچنين برنامه ريزي بهتر و صحيح تر جهت اجراي طرح هاي سلامتي و بهداشت رواني كمك نمايد.
روش كار: در اين بررسي تعداد 78 بيمار مبتلا به سرطان پستان بدون سابقه اي از بيماري مزمن ديگر و يا اختلال روانپزشكي با استفاده از 2 پرسشنامه كه شامل اطلاعات دموگرافيك و پرسشنامه استاندارد 20 سوالي افسردگي زونگ مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت. با استفاده از جداول و نمودارهاي يك بعدي و دوبعدي به صورت فراواني درصد فراواني هر يك از شاخص ها نشان داده شده است.
يافته ها: نتايج اين بررسي نشان داد كه از جمعيت مورد مطالعه 42.3 درصد از افسردگي متوسط تا شديد، و 57.7 درصد اين جمعيت از ميزان افسردگي خفيف برخوردار بودند.
نتيجه گيري: با توجه به شيوع بالاي افسردگي در اين دسته از بيماران با شناسايي و معرفي به موقع آنان به كلينيك هاي روانپزشكي يا روانشناسي و دريافت خدمات مشاوره اي به هنگام تشخيص سرطان پستان مي تواند به ارتقا كيفيت زندگي اين بيماران و اجراي طرح هاي سلامتي و بهداشت رواني، فردي و خانوادگي كمك نمود.