مقاله فراواني هپاتيت A و E در پرسنل نظامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1387 در بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران از صفحه 39 تا 42 منتشر شده است.
نام: فراواني هپاتيت A و E در پرسنل نظامي
این مقاله دارای 4 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هپاتيت روده اي
مقاله هپاتيت A و E
مقاله بالغين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: علويان سيدمويد
جناب آقای / سرکار خانم: لرگرددزفولي نژاد محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: هپاتيت ويروسي با منشا مدفوعي- دهاني مسوول موربيديته و مورتاليته بالا در دنيا است هر چند هرگز باعث هپاتيت مزمن نمي شود. دو ويروس هپاتيت A و E دو علت هپاتيت ويروسي با منشا روده اي مي باشد و آب وسيله اصلي در انتقال اين دو ويروس مي باشد. هدف از اين مطالعه بررسي وضع ايمني بالغين نظامي نسبت به اين هپاتيت A و E مي باشد.
روش كار: بررسي حاضر يك مطالعه مقطعي است كه در تعداد 800 نفر از پرسنل نظامي در سال 1385 در تهران انجام شد. از تمامي پرسنل مقدار 5 تا 10 سي سي نمونه خون اخذ و آزمايش شد. اندازه گيري آنتي بادي از نوع IgG و HEV به وسيله اليزا (Diapro, Italy EIA) و آنتي بادي از نوع IgG و IgM بر ضد هپاتيت A به وسيله Abbott, Meat-axsym system انجام گرفت.
تجزيه و تحليل آماري با استفاده از نرم افزار برنامه SPSS 13 انجام شد و از تست t مستقل (Man Whitney) و يا آزمون مجذور كاي استفاده شد.
يافته ها: 800 نفر، همگي مرد، در مطالعه وارد شدند. ميانگين سني آنها 19±1 سال بود.
تعداد (%1.1) 9 نفر آنتي بادي ضد HEV از نوع IgG مثبت و آنتي بادي IgG بر ضدهپاتيت A در (%97.7) 781 مثبت بود.
آنتي بادي از نوع IgM بر ضد هر دو ويروس در تمام افراد منفي بود. هيچكدام از افراد سابقه هپاتيت نداشتند. متغيرهاي دموگرافيك با آنتي بادي هپاتيت A و E ارتباط معني دار نداشت.
نتيجه گيري: هپاتيت با منشاي روده اي و عوارض ان يك خطر براي بالغين و نيروهاي نظامي است. در اين مطالعه بيشتر از %97 در مقابل هپاتيت A ايمن و %98 نسبت به هپاتيت E حساس بودند لذا واكسيناسيون بر ضد هپاتيت A‌ درحال حاضر براي بالغين در ايران لازم نمي باشد ولي با توجه به حساس بودن افراد در مقابل هپاتيت E و تا دست يابي به واكسن موثر براي آن، بايد درموقع مسافرت استفاده از آب بهداشتي را آموزش داد.