مقاله فعاليت آنتي اکسيدان هاي تام و سطح ويتامين C مايع سمينال در مردان آستنواسپرمي: مطالعه موردي- شاهدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند 1388 در مجله دانشكده پزشكي از صفحه 835 تا 842 منتشر شده است.
نام: فعاليت آنتي اکسيدان هاي تام و سطح ويتامين C مايع سمينال در مردان آستنواسپرمي: مطالعه موردي- شاهدي
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آستنواسپرمي
مقاله آنتي اکسيدان
مقاله ويتامين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيدمشكي پور علي
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده كلاگر اباصلت
جناب آقای / سرکار خانم: قلي نژادچاري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: بي پروا پوريا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اختلال در عملکرد اسپرم امروزه به عنوان يکي از مهم ترين دلايل ناباروري در مردان شناخته شد. پلاسماي سمينال داراي يک منبع غني از آنتي اکسيدان هاي آنزيمي و غيرآنزيمي مختلف از قبيل ويتامين C است که از اسپرماتوزوآ در مقابل استرس اکسيداتيو به عنوان يکي از دلايل ناباروري که باعث نقص عملکرد و کاهش کيفيت اسپرم مي شود، محافظت مي کنند. هدف اين مطالعه بررسي اثر غلظت آنتي اکسيدان هاي تام و ويتامين C پلاسماي سمينال بر تحرک اسپرم مي باشد.
روش بررسي: در اين تحقيق که يک مطالعه مورد- شاهدي است، فعاليت آنتي اکسيدان هاي تام و سطح ويتامين C پلاسماي سمينال در 64 نمونه سمن شامل 32 مرد سالم به عنوان گروه کنترل و 32 بيمار آستنواسپرمي به عنوان گروه موردي، به ترتيب با روش هاي FRAP و RP-HPLC اندازه گيري شدند. پارامترهاي اسپرمي مطابق با دستورالعمل WHO آناليز شدند.
يافته ها: نتايج ما نشان داد ميانگين سطح آنتي اکسيدان هاي تام در پلاسماي سمينال مردان آستنواسپرمي به طور معني داري کمتر از مردان بارور مي باشد (p=0.002). به علاوه، بين تحرک پايين اسپرم و کاهش سطح آنتي اکسيدان هاي تام ارتباط مثبتي مشاهده شد. از طرفي، سطح ويتامين C پلاسماي سمينال در مردان آستنواسپرمي از لحاظ آماري پايين تر از مردان کنترل بود (p=0.01).
نتيجه گيري: بنابراين، با توجه به اين نتايج پيشنهاد مي شود آستنواسپرمي مي تواند بانقص يا کاهش آنتي اکسيدان ها مرتبط باشد.