مقاله فعاليت ها، بازدارنده هاي محيطي و ويژگي هاي فردي موثر بر يادگيري غير رسمي معلمان شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در نوآوري هاي آموزشي از صفحه 156 تا 185 منتشر شده است.
نام: فعاليت ها، بازدارنده هاي محيطي و ويژگي هاي فردي موثر بر يادگيري غير رسمي معلمان شهر اصفهان
این مقاله دارای 30 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يادگيري غير رسمي
مقاله يادگيري در محل کار
مقاله روش هاي يادگيري
مقاله رفتار معلم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: سجاديان ايلناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي فعاليت ها، بازدارنده هاي محيطي و ويژگي هاي فردي موثر بر يادگيري غير رسمي معلمان مدارس دولتي شهر اصفهان است. اين پژوهش با استفاده از طرح پژوهشي زمينه يابي انجام گرفت و جامعه آماري آن را همه معلمان مدارس دولتي در سه دوره تحصيلي نواحي پنجگانه شهر اصفهان در سال تحصيلي 1386-1387 تشکيل مي دهند. 370 معلم به عنوان حجم نمونه به روش تصادفي طبقه اي و با استفاده از فرمول تعيين حجم نمونه کوهن و همکاران (2000) انتخاب شدند.
ابزار اصلي گردآوري اطلاعات اين پژوهش، بر اساس پرسش نامه تعديل شده لوهمن (2003) است که پايايي کلي آن با استفاده از ضريب آلفاي کرانباخ 0.95 برآورد شد و متخصصان روان سنجي و موضوعي نيز روايي آن را به شکل صوري و محتوايي تاييد کردند.
يافته هاي پژوهش نشان داد ميانگين F=6.50) و (M=3.33 استفاده از فعاليت هاي يادگيري غير رسمي معلمان دوره دبيرستان بيش از معلمان دوره هاي ديگر است و اين تفاوت در سطح (p<0.05) معنادار مي باشد. هم چنين، نتايج آزمون t تک نمونه اي در ارتباط با بازدارنده هاي محيطي گوياي آن بود که «برقرار نکردن ارتباط با حيطه هاي شغلي همکاران، نداشتن شناخت، نداشتن پاداش هاي مالي مناسب و دسترسي نداشتن به فناوري کامپيوتر» کمتر از حد متوسط و «ويژگي هاي فردي: عشق به يادگيري و علاقه به زمينه حرفه اي خويش» بالاتر از حد متوسط بر يادگيري غير رسمي معلمان در هر سه دوره تحصيلي تاثير داشت.