سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

آتبین مقصودی – کارشناس مهندسی ماشین های ریلی دفتر مهندسی فروش و صادرات شرکت واگن پار

چکیده:

با توجه به اهمیت استفاده از موتورهای درونسوز به عنوان ابزاری مهم در بخش ترابری برای زنـدگی اجتمـاعی و توسـعه روز افزون کاربرد این اختراع غرور آفرین بشر ، مدرن سازی موتور های احتـراق داخلـی از جملـه دغدغـه هـای موتـور سازان بزرگ دنیا است . تحقیقات درباره سامانه رقیب و جایگزین برای موتورهای درونسوز هم به عنوان موضوعی بـرا ی رقابت بین کشور های پیشرفته و صاحب فن آوری های نوین مطرح می باشد . نظر به استفاده وسیع از این پدیده در صنعت حمل و نقل ریلی و عدم توجـه مکفـی بـه ایـن مقولـه از سـوی پژوهـشگران محترم ایرانی ، نگارنده را بدان واداشت که در این مقاله به معرفی اجمالی برخـی از ایـن تکنو لـوژی هـای روز دنیـا و در ادامه کاربرد بعضی از آنها در افزایش راندمان کشنده های مستفید در صنعت حمل و نقل ریلی بپردازد