مقاله فنوتيپ و فعاليت آلفايک آنتي تريپسين در پلاسماي جانبازان شيميايي ناشي از عوارض ديررس گاز خردل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه 39 تا 43 منتشر شده است.
نام: فنوتيپ و فعاليت آلفايک آنتي تريپسين در پلاسماي جانبازان شيميايي ناشي از عوارض ديررس گاز خردل
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلفايک آنتي تريپسين
مقاله جانبازان شيميايي
مقاله گاز خردل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهرتي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: شمس پور نواب
جناب آقای / سرکار خانم: محسني ‌فر افشين
جناب آقای / سرکار خانم: قانعي مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: نقص و کمبود فعاليت آلفايک آنتي تريپسين در بيماري هاي مزمن انسدادي ريه به عنوان يکي از عوامل اتيولوژيک شناخته شده است. اين مطالعه به منظور تعيين فنوتيپ ها و فعاليت آلفايک آنتي تريپسين در پلاسماي جانبازان شيميايي ناشي از عوارض ديررس گازخردل انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه کوهورت تاريخي روي 100 جانباز شيميايي جنگ تحميلي ناشي از بمباران با گازخردل در شهر سردشت طي تيرماه 1366 و 50 داوطلب سالم غيرسيگاري با سابقه عدم مواجهه با گاز خردل (گروه کنترل)، طي سال 1386 انجام شد. جانبازان دچار آسيب هاي ريوي ناشي از گاز خردل بودند. فنوتيپ آلفايک آنتي تريپسين و همچنين فعاليت ظرفيت مهاري تريپسين اندازه گيري شد.
يافته ها: تمامي افراد شرکت کننده در اين مطالعه فنوتيپ طبيعي MM را دارا بودند؛ ولي ميانگين ظرفيت مهاري تريپسين در گروه کنترل 4.2±0.1 ميکرومول بر دقيقه بر ميلي ليتر به دست آمد که بيشتر از گروه جانبازان شيميايي (3.4±0.3 ميکرومول بر دقيقه بر ميلي ليتر) بود (P<0.05).
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که فعاليت آلفايک آنتي تريپسين در جانبازان شيميايي ناشي از مواجهه با گاز خردل کاهش يافته است.