سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

آتنا مرشدی – عضو هیئت علمی بخش خاکشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
ماندانا ندیمی – دانشجوی کارشناسیارشد بخش خاکشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

گرچه %20 برنج تولیدی را پوسته آن تشکیل میدهد، ولی پوسته برنج بازمانـده بـلا اسـتفاده محـصول کـشاورز ی اسـت کـه بـه جرأت میتوان گفت در کشور ما استفاده اقتصادی و مطلوبی از آن به عمل نمیآید . حال آن که این فرآورده بـا ارزش در واقـع یک ماده خام صنعتی با قابلیتهای متنوعی محسوب میشود . اگر این پوسته را تحت شرایط دمایی کنترلشده بسوزانند علاوه بر آنکه در حین سوختن انرژی حرارتی در حدود 3/6 کیلوکالری بر گرم تولید مـ یکنـد خاکـستر حاصـله را مـ یتـوان در صـنا یع مختلف استفاده کرد . از موارد کاربرد خاکستر پوسته برنج میتوان : اصلاح ساختمان خاک، کنترل آسیب حـشرات در انبارهـا ی مواد غذایی، تصفیه آب، جذب روغن، صنعت فولاد، سیمان و بتون، بلوکهای ساختمانی، آجرهای نسوز، پرکننده رنگ، تمیـ ز کردن ظروف شیشهای، جذب طلا از کمپلکس طلا تیو اوره و غیره …. را نام برد . لـذ ا مـ یتـوان از ایـ ن فـرآورده در راه انـداز ی پروژههای ارزانقیمت، آلودگی کمتر محیط زیست و تولید انرژی مداوم ( قابلتجدید ) و به کارگیری افـراد محلـ ی و در نهایـ ت تولید ثروت در کشور بهره جست