مقاله فون مگس هاي حايز اهميت پزشكي خانواده هاي موسيده و فانيده در تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي از صفحه 61 تا 72 منتشر شده است.
نام: فون مگس هاي حايز اهميت پزشكي خانواده هاي موسيده و فانيده در تهران
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مگس
مقاله موسيده
مقاله فانيا
مقاله موسينا
مقاله فون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوبدل مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: شائقي منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: سيدي رشتي سيدمحمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: تيرگري سياوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: برخي گونه هاي حايز اهميت پزشكي از مگس ها در خانواده موسيده و فانيده وجود دارند که جزء مگس هاي سينانتروپيک (اهلي) بوده و مي توانند ناقل مكانيكي بسياري از عوامل بيماريزا به انسان باشند. شناخت و تعيين گونه هاي مگس ها براي آگاهي از وضعيت موجود و برنامه ريزي كنترل آنها ضروري است. با توجه به اينكه گونه هاي مگس هاي موسيده و فانيده تاكنون بطور كامل در تهران مشخص نگرديده است، لذا مطالعه حاضر براي اين منظور طراحي شد.
روش کار: بررسي حاضر يك نوع مطالعه توصيفي – مقطعي و تاكسونوميك مي باشد كه در دو نوبت در طي سال هاي 76-1375 و 81-1379 به مدت سه سال در شهر تهران و اطراف آن به انجام رسيده است.
صيد مگس ها در مناطق مورد مطالعه، با استفاده از توري دستي حشره  گيري انجام گرفت. همچنين براي تعيين فون مگس ها در زيستگاه هاي مختلف، 4 بيوتوپ شامل لاشه حيوانات، فضولات حيواني (دامي و پرندگان) و انساني، زباله ها و مواد آلي در حال فساد و اماكن داخلي انساني انتخاب گرديد. براي صيد مگس هاي فعال در اين محيط ها از توري بزرگ حشره گيري (با دهانه دايره اي شكل و به قطر 95 سانتي متر) استفاده شد.
نتايج: در مطالعه حاضر جمعا تعداد 2418 نمونه از مگس هاي بالغ شامل 8 خانواده Muscidae, Fanniidae, Calliphoridae Sarcophagidae, Tachinidae, Syrphidae, Conopidae,  و Anthomyiidae صيد گرديد كه از اين ميان تعداد 1279 نمونه صيد شده اختصاصا از خانواده موسيده و فانيده بود. از دو خانواده اخير، 4 جنس و 5 گونه حايز اهميت پزشكي صيد گرديد.
نتيجه گيري: بر اساس مستندات علمي موجود، دو گونه موسينا استابولانس و فانيا اسکالاريس براي اولين بار از ايران گزارش مي شوند. البته موسينا استابولانس يك گونه با انتشار جهاني است و وجود آن در ايران محتمل بوده است.