سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فهیمه سادات ذاکری – دانشگاه علم و صنعت
حمید بهنام – دانشگاه علم و صنعت
نسرین احمدی نژاد – دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده:

در این مقاله با استفاده از روش انتشار غیر خطی ضرایِب موجک،نویز اسپکل را با حفظ جزئیات تصویر و ارتقای لبه ها بهصورت بهینه حذف می نماییم.در این روش با استفاده از تبدیل موجک گسسته با فرم درختی ضرایب تبدیل را بدست می اوریم و بااعمال فیلتر انتشار ناهمسانگرد بر روی ضرایب مقیاس انها را تعدیل کرده و در نهایت بازسازی تصویر از روی ضرایب اصلاح شده راخواهیم داشت.این روش از خواص چند رزولوشنی و تنکی موجک همراه با ویژگی ارتقای لبه انتشار ناهمسانگرد بهره می گیرد.در نهایتبا مقایسه این روش پیشنهادی با برخی از جدیدترین روشهای حذف نویز و تحلیل اماری نتایج نشان خواهیم داد که علاوه بر حفظلبه،بهبود مربعات خطا،بهبود نسبت سیگنال به نویز،از نظر حجم محاسباتی نیز کاهش چشم گیری خواهیم داشت.