مقاله كارآيي مدل اصلاح شده PSIAC و EPM براي ارزيابي فرسايش خاك در تعيين شايستگي مرتع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در مرتع از صفحه 138 تا 154 منتشر شده است.
نام: كارآيي مدل اصلاح شده PSIAC و EPM براي ارزيابي فرسايش خاك در تعيين شايستگي مرتع
این مقاله دارای 17 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شايستگي مرتع
مقاله ارزيابي فرسايش
مقاله مدل اصلاح شده پسياك
مقاله مدل اي- پي- ام
مقاله حوزه آبخيز قره آقاچ
مقاله سيستم اطلاعات جغرافيايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميري فاضل
جناب آقای / سرکار خانم: ارزاني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: چايي چي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه الدين سيدجمال الدين
جناب آقای / سرکار خانم: فرح پور مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزيابي فرسايش خاك يكي از موارد مهم در تعيين شايستگي مرتع است. اين تحقيق به منظور مقايسه كارآيي مدل اصلاح شده پسياك و EPM در طبقه بندي حساسيت خاك به فرسايش در حوزه آبخيز قره آقاچ با وسعت 8962.25 هكتار در سميرم انجام گرفت. براي دستيابي به متغيرهاي مدلهاي مورد بررسي، از خطوط توپوگرافي رقومي شده 1:25000، مدل رقومي ارتفاعي، نقشه شيب، عكس هاي هوايي 1:40000، نقشه زمين شناسي، رخساره ژئومورفولوژي، پوشش گياهي، خاكشناسي و كاربري اراضي استفاده گرديد. در عمليات صحرايي در تمامي واحدهاي هيدرولوژيكي (به عنوان واحدهاي كاري)، فرم هاي مربوطه به دو مدل تكميل گرديد. پس از تعيين امتياز و نهايي سازي لايه هاي اطلاعاتي، تركيب و تلفيق لايه ها صورت گرفت كه حاصل آن ايجاد نقشه نهايي شدت فرسايش براي هر واحد هيدرولوژيك وتيپ هاي پوشش گياهي بود. براي تعيين كلاس حساسيت خاك به فرسايش در ارزيابي شايستگي مرتع از روش فائو استفاده شد. فائو براي تعيين طبقات شايستگي حساسيت خاك به فرسايش چهار طبقه شايستگي خوب، متوسط، كم و غيرشايسته را پيشنهاد كرد. نتايج شدت فرسايش خاك نشان داد كه در مدل جديد پسياك،‌ %3.5، %64 و %32.4 از منطقه به ترتيب در كلاس فرسايش كم، متوسط و شديد طبقه بندي گرديد. حال آنكه در مدل EPM، %57، %5.4 و %37.6 از منطقه به ترتيب در كلاس شايستگي متوسط، شديد و خيلي شديد قرار گرفت. نتايج مقايسه آماري برآورد فرسايش و رسوب دو مدل با مقادير رسوب و فرسايش اندازه گيري شده نشان داد كه فرسايش و رسوب برآورد شده توسط مدل اصلاح شده PSIAC نسبت به مدل EPM فاقد اختلاف معني دار در سطح 1 و 5 درصد آماري است،‌ كه در مدل اصلاح شده PSIAC نه عامل موثر در تعيين حساسيت خاك از عوامل موثر در تعيين شايستگي مرتع مي باشد، بنابراين فرسايش برآوردي توسط مدل اصلاح شده PSIAC واقعي تر است و نتيجه به دست آمده با مشاهدات صحرايي مطابقت داشت.