مقاله كانديديازيس دهاني در بيماران آلوده به ويروس نقص سيستم ايمني (HIV) در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين 1389 در مجله دانشكده پزشكي از صفحه 37 تا 44 منتشر شده است.
نام: كانديديازيس دهاني در بيماران آلوده به ويروس نقص سيستم ايمني (HIV) در ايران
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كانديديازيس دهاني
مقاله HIV
مقاله گونه هاي كانديدا
مقاله برفك دهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كتيرايي فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خلج وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي عبدالباقي محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: خاكسار علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي نژاد مهرناز
جناب آقای / سرکار خانم: يكاني نژاد ميرسعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: كانديديازيس دهاني رايج ترين عفونت قارچي در مبتلايان ويروس HIV مي باشد. هدف از اين مطالعه ارزيابي شيوع كانديديازيس دهاني و تعيين عوامل عفونت و ارزيابي فاكتورهاي خطر اين بيماري در بيماران آلوده به ويروس HIV در ايران است.
 روش بررسي: در اين مطالعه 150 بيمار مبتلا به ويروس HIV در بيمارستان امام خميني تهران بررسي شدند. نمونه هاي دهاني بيمارن در محيط هاي قارچي كشت داده شد و مورد تشخيص قرار گرفت. ميزان لنفوسيت TCD4+ اندازه گيري شد و براين اساس بيماران دسته بندي گرديدند. همچنين بيماران از نظر فاكتورهاي خطر كانديديازيس دهاني بررسي شدند.
يافته ها: 88 نفر (%59) از بيماران مورد مطالعه به كانديديازيس دهاني مبتلا بودند و در مجموع حفرات دهاني 116 بيمار (%77.2) با گونه هاي مخمري كلونيزه شده بود. بيشترين گونه هاي جداشده، كانديدا آلبينكس از (%50) 103 نمونه و كانديدا گلابراتا از (%22) 45 نمونه باليني بوده است. شايع ترين علايم باليني عفونت، برفك دهاني در (%38) 57 بيمار، التهاب گوشه لب در (%20) 30 و كانديديازيس اريتماتوز در هفت (%4.7) بيمار، بوده است. تفاوت معني داري از نظر تعداد سلول هاي (p=0.01) TCD4+، جنس (p=0.02)، سابقه درمان ضد قارچي (p=0.001)، اعتياد تزريقي (p=0.03) و مصرف سيگار (p=0.02) در بين بيماران در وقوع كانديديازيس دهاني مشاهده گرديد.
نتيجه گيري: كانديديازيس دهاني در مبتلايان به HIV در ايران از شيوع قابل توجهي برخوردار است و كانديدا آلبيكنس و كانديدا گلابراتا اصلي ترين عوامل ايجاد عفونت هستند. تعداد سلول هاي TCD4+، سابقه درمان ضدقارچي، جنس، دخانيات و اعتياد تزريقي از مهم ترين فاكتورهاي مرتبط با بيماري است. افزايش سن و دندان مصنوعي فاكتورهاي خطر كلونيزاسيون بدون علامت گونه هاي مخمري مي باشد.