مقاله كيفيت زندگي بيماران عروق كرونر تحت درمان با روش دارويي و جراحي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه 67 تا 70 منتشر شده است.
نام: كيفيت زندگي بيماران عروق كرونر تحت درمان با روش دارويي و جراحي
این مقاله دارای 4 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كيفيت زندگي
مقاله بيماري عروق كرونر
مقاله جراحي باي پس عروق كرونر
مقاله مداخله دارويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نحرير بتول
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني رمضان
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي مي
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: باباتباردرزي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي شرمه مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: درمان بيماران مبتلا به تنگي عروق كرونر با سه روش دارويي، مداخله غيرجراحي با استفاده از سوند بالون دار و پيوند راه فرعي كنارگذر در كرونر مسدودشده انجام مي گيرد. اين مطالعه با هدف تعيين مزيت دو روش درماني جراحي باي پس شريان کرونري و دارويي از طريق اندازه گيري كيفيت زندگي افراد انجام شد.
روش ها: در مطالعه اي توصيفي – تحليلي، 190 بيمار مبتلا به بيماري عروق كرونر كه تحت درمان يكي از روش هاي دارويي يا جراحي بودند، با روش نمونه گيري مبتني بر هدف از ليست بيماران يكي از بيمارستان هاي شهر تهران انتخاب شدند. سپس، طي مصاحبه اي ساختارمند، پرسش نامه استاندارد كيفيت زندگي ناتينگهام براي هر بيمار تكميل شد. داده ها با آزمون آماري T مستقل و مجذوركاي تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: ميانگين نمره كيفيت زندگي بيماران تحت درمان با روش جراحي 3.25±18.56 و گروه دارويي 4.23±23.29 بود. آزمون آماري T مستقل اختلاف معني داري بين اين دو شيوه نشان داد (p<0.05).
نتيجه گيري: روش درماني جراحي باي پس شريان کرونري هر چند براي بيماران دشوارتر است و هزينه بيشتري دارد، اما روش مطلوب تري است. بايد در اين زمينه آگاهي هاي بيشتر به مردم داده شود تا امكانات و شرايط لازم به منظور فراگيري آن فراهم آيد.