سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمهدی اخوی میراب باشی تفتی – عضو هیئت علمی مجتمع آموزشی عالی ملاصدرا یزد
محمدعلی مشکوه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و کشاورزی یزد

چکیده:

آب منبعی محدود است که به طور مداوم با گردش هیدرولیکی خود به گردش درآمده و تصفیه میشود . لـیکن بـا افـزایش تقاضا، هنوز روش اقتصادی عملی برای افزایش قابل توجه آب شیرین وجود ندارد . عدم تشخیص و قبول این امـر کـه آب، محدود است، به استفاده ناصحیح و غیر اصولی و بالاخره کمبود آن منجر شده است . هماکنون کمبود آب، توسعه پایـدار را در بسیاری از کشورها مورد تهدید قرارداده است . بررسی اجمالی روند افزایش جمعیت و بالا رفـتن سـطح زنـدگی جوامـع انسانی نشان میدهدکه مصرف سرانه آب رو به فزونی است و این روند درطول 90 سال گذشته یعنی از ابتدای قرن بیستم تا شروع قرن بیست و یکم همچنان سیر تکاملی را به ویژه در بخش کشاورزی دنبال نموده است . مقاله حاضر که در راستای بهرهوری از منابع آب های غیرمتعارف تنظیم شده در بخش نخست بـه بررسـی ذخـایر آب روی کره زمین و سهم آبشیرین و بخش کشاورزی از آنها و تـأ ثیر فعالیـ تهـای انـسانی و تغییـرات اقلیمـی بـر ایـن منـابع میپردازد . در بخش بعدی به ویژگی های کلی پسابها به عنوان بخشی از منـابع جبـران کننـده نی ازهـا در بخـش کـشاوری و شرایط بهرهبرداری از آنها پرداخته است و بالاخره خصوصیات کیفی آب های شور، عوامل و نمایههـای مربـوط بـه شـوری آنها، منابع مختلف و شیوههای دستیابی و بهرهبرداری از مباحثی است که بدان پرداخته شده است .