سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر امیدوار – تهران , دانشگاه تربیت مدرس , دانشکده فنی و مهندسی , بخش مهندسی مکانیک
سیدعلیرضا ذوالفقاری – تهران , دانشگاه تربیت مدرس , دانشکده فنی و مهندسی , بخش مهندسی مکانیک
مهدی معرفت – تهران , دانشگاه تربیت مدرس , دانشکده فنی و مهندسی , بخش مهندسی مکانیک

چکیده:

در کشور ما بخش اعظمـی از مصـرف سـالانه انـرژی صـرف سرمایش و گرمایش ساختمانها می شود , بنابراین صرفه جـوییدر مصرف انرژی در این بخش از اهمیت ویـژه ای برخـوردار اسـت . بهینـه ســازی مصـرف انــرژی در سـاختمان و آســایش حرارتی دو موضوع مهمی هستند که باید بطور ه مزمان مـورد توجه قرار گی رند . در کشـور مـا معیارهـای آسـایش حرارتـی همچنان بر مبنای اسـتانداردهای اروپـایی و امریکـایی اسـتوار است بطوریکه داده های بدست آمده از این استانداردها مبنـای طراحی سیستمهای تهویه مطبوع قرار مـی گیـرد . بررسـی هـای میدانی انجام شده , نشان داده است ک ه در کشور مـا محـدوده – های دمای قابل قبول نسبت به آنچه استانداردها پیشنهاد کرده – اند گستردهتر می باشد . به نظر می رسد که با اصلاح معیارهـای آسایش حرارتی موجود , با توجه به شرایط اقلیمـی و آداب و رسوم منطقهای بتـوان کـارایی ایـن اسـتانداردها را در فراینـد بهینهسازی م صرف انرژی در ساختمان بهبود بخشـید . در ایـن مقاله به بررسی لزوم استفاده از استانداردهای بومی و نقش آن در اقتصاد انرژی پرداخته شـده اسـت . در ایـن تحقیـق میـزان کــارایی اســتانداردهای بــومی بــا اســتانداردهای اروپــایی و امریکایی مقایسه شده است . نتایج نشـان مـی دهـد کـه میـزان مصرف انرژی در ساختمانهایی کـه بـر مبنـای اسـتانداردهای آسایش حرارتی بومی طراحی شده اند نسبت بـه سـاختمانهای مشابه که از استانداردهای آسایش حرارتی اروپایی و امریکایی استفاده میکنند %7 کمتر است .