مقاله مباني نظري دموکراسي متکژگراي ليوتار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در فصلنامه سياست- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه 25 تا 45 منتشر شده است.
نام: مباني نظري دموکراسي متکژگراي ليوتار
این مقاله دارای 21 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دموکراسي
مقاله بازي هاي زباني
مقاله فراروايت
مقاله دانش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاجيك محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پورپاشا كاسين علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ليوتار ضمن آسيب شناسي جوامع مدرن، وضعيت پيش آمده، يعني فروريختن فرا روايت ها و تبديل شدن آنها به روايت هاي خرد و محلي در تمام حوزه ها را گرامي مي دارد. براي وي چنين وضعيتي به خرده روايت هاي خرد و محلي به حاشيه رانده شده فرصتي دوباره براي ابراز وجود و امکان حيات مي دهد که تاکنون بواسطه خواست حفظ يگانگي و ثبات و… از امکان ابراز هويت خود محروم بودند. اما حفظ و ماندگاري اين تنوع و تکثر نياز به يک چارچوب يا قالبي دارد تا نه تنها اين وضعيت دوام بياورد بلکه تقويت و حمايت نيز بشود که به نظر مي رسد قالب دموکراسي متکثرگراي وي اين توانايي و ظرفيت را داشته باشد. البته نظريه دموکراسي وي بطور خيلي صريح بيان نشده و آن را بايد از لابلاي آثار و نظرياتش يافت. و اينکه نظريه دموکراسي متکثرگراي ليوتار مبتني بر مباني معرفتي و جامعه شناختي است که بايد به آنها هم توجه شود زيرا بدون شناخت صحيح آنها شناخت اين نظريه ناقص خواهد بود. او با کاربست مفاهيم خرده روايت ها بازي هاي زباني، گفتمان و روايت تصويري بر آن است تا زمينه هاي شکل گيري و ابراز هويت خرده روايت هاي محلي و به حاشيه رانده شده از يکسو و زندگي روايت هاي متنوع و متکثر هر چه بيشتر فراهم آورد.