سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: هفتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
سیدمحمدمهدی ثابت – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان
حسین خراسانی زاده – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان
امیر حسن زاده نجاری – کارشناس ارشد
سیدعبدالمهدی هاشمی – دانشیار

چکیده:
در این تحقیق، مطالعه بر روی کلکتور خورشیدی صفحه تخت در استان قم انجام شده است. هدف بررسی و محاسبه بازده کلکتور خورشیدی صفحه تخت می باشد. بر این اساس برای محاسبه بازده کلکتور ابتدا، بر مبنای دمای ورودی و خروجی کلکتور که اندازه گیری شده است و میزان دبی کلکتور که مشخص است، میزان تشعشع دریافتی توسط کلکتور در دقیقه های مختلف یک روز اندازه گیری شده و سپس میزان تشعشع دریافتی روزانه یک کلکتور خورشیدی صفحه تخت محاسبه شده است. میزان دبی عبوری از کلکتور برابر 14 کیلوگرم بر دقیقه قرار داده شده است. داده های بدست آمده از تاریخ 11/04/93 لغایت 27/05/93 اندازه گیری شده است. از طرف دیگر میزان تشعشع روزانه دریافتی کلکتور از خورشید نیز بر اساس مدل دافی – بکمن بدست آمده است. این محاسبات برای حدود 50 روز انجام گرفته شده است. بر اساس نتایج بدست آمده بیشترین بازده مربوط به روز 11 تیر ماه و کمترین بازده مربوط به روز 12 تیر ماه می باشد. همچنین بیشترین میزان حرارت دریافتی کلکتور مربوط به روز 11 تیر ماه و کمترین میزان حرارت دریافتی مربوط به روز 12 تیر ماه می باشد، در صورتی که بیشترین میزان حرارت دریافتی کلکتور بر اساس مدل دافی – بکمن مربوط به روز 27 مرداد ماه و کمترین میزان حرارت دریافتی کلکتور بر اساس این مدل مربوط به روز 2 مرداد ماه می باشد. نتایج نشان می دهد که میزان بازده میانگین کلکتور خورشیدی صفحه تخت مورد نظر حدود 27.4 درصد می باشد.