مقاله محاسبه رسوب آسفالتين – رزين با استفاده از معادله حالت تجمعي (AEOS) با استفاده از معادله حالت SRK به عنوان ضريب تراكم پذيري فيزيكي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در پژوهش نفت از صفحه 3 تا 15 منتشر شده است.
نام: محاسبه رسوب آسفالتين – رزين با استفاده از معادله حالت تجمعي (AEOS) با استفاده از معادله حالت SRK به عنوان ضريب تراكم پذيري فيزيكي
این مقاله دارای 13 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسفالتين
مقاله رزين
مقاله معادله حالت تجمعي
مقاله ضريب تراكم پذيري شيميايي
مقاله رسوب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي دهاقاني اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: وفايي سفتي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رسوب آسفالتين در مخازن نفتي، يکي از مشکلات مهم توليد است. انسداد در محيط متخلخل سازند نفتي، دهانه چاه و تاسيسات فرآورشي از مشکلات جدي توليد نفت هاي آسفالتيني می باشد. ساخت مدل پيش بيني رسوب به آن دليل با اهميت است که مي توان بر اساس نتايج آن سيستم هاي تزريقي و توليدي را به گونهاي طراحي كرد که مانع تشكيل رسوب آسفالتين شود و يا مقدار آن را به حداقل برساند. معادله حالت تجمعي يکي از کارآمدترين مدل هايي است که براي اين گونه مطالعات به کار مي رود. در تئوري سيال تجمعي فرض مي شود كه ضريب تراكم پذيري از دو بخش، ضريب تراكم پذيري فيزيكي و ضريب تراكم پذيري شيميايي تشكيل شده است. براي بخش فيزيكي آن از معادله حالت سو آو ردليچ كوانگ استفاده شده و بخش شيميايي به دست آمده در اين كار نيز به آن اضافه شده است. با استفاده از فرض بياثر بودن اجزا آسفالتين و رزين بر فاز بخار، همچنين مايع بودن رسوب آسفالتين و رزين كه فرض هاي قابل قبولي هستند، ابتدا محاسبات تعادلي بخار – مايع انجام شده و سپس محاسبات تعادلي مايع – مايع انجام مي شود. با محاسبه مقدار رسوب آسفالتين به دست آمده از انجام مدل سازي و مقايسه آن با نتايج تجربي، مي توان مقدار رسوب رزين همراه آسفالتين را نيز محاسبه كرد.