مقاله محاسبه ضريب بهره وري و نرخ پيشروي دستگاه حفاري تمام مقطع TBM در سنگهاي سخت مطالعه موردي: قطعه 1 تونل انتقال آب قمرود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1389 در مهندسي معدن از صفحه 79 تا 91 منتشر شده است.
نام: محاسبه ضريب بهره وري و نرخ پيشروي دستگاه حفاري تمام مقطع TBM در سنگهاي سخت مطالعه موردي: قطعه 1 تونل انتقال آب قمرود
این مقاله دارای 13 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تونل قمرود
مقاله حفاري مکانيزه
مقاله بهره وري
مقاله NTH ،CSM
مقاله مدل جديد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريعت علوي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: خالوكاكايي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: زورآبادي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده صور بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تونل قمرود به طول کلي 35.7 کيلومتر از جمله طرح هاي بزرگ ملي است. براي حفاري قطعه 1 آن به طول 311+11 کيلومتر دستگاه TBM از نوع EPB انتخاب شده است. براي پيش بيني نرخ پيشروي و به تبع آن زمان تکميل حفاري و هزينه ها، تخمين ضريب بهره وري بسيار حائز اهميت است. ضريب بهره وري به صورت زمان خالص حفاري به کل زمان در دسترس در هر واحد زمين شناسي تعريف مي شود. اين ضريب تابعي از شرايط زمين، نوع ماشين، تاسيسات پشتيباني، مديريت پروژه و در نهايت تجربه کارکنان است. از مهمترين روش هايي که در جهان به منظور پيش بيني ضريب بهره وري استفاده مي شود روش هايNTH  و CSM است. در اين مقاله مدلي براي رسيدن به ضرايب بهره وري که به ضرايب بهره وري ايجاد شده در عمل نزديک تر باشند ارايه شده است. سپس با استفاده از اين 3 روش ضرايب بهره وري در واحدهاي مختلف زمين شناسي مسير تونل پيش بيني شده و با داده هاي واقعي در 4570 متر که حفاري آن انجام شده مورد مقايسه قرار گرفته و زمان اتمام حفاري تونل نيز پيش بيني شده است. هدف از اين مقاله ارايه مدلي براي تخمين دقيق تر ضرايب بهره وري و در نتيجه تصميم گيري صحيح تر در مورد زمانبندي پروژه و پيش بيني درآمد و هزينه در پروژه هاي حفاري با TBM است.