سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا جوانمردی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
روزبه پناهی – دانشجوی دکترا دانشگاه تربیت مدرس
ابراهیم جهانبخش – کارشناس ارشد
محمدسعید سیف – دانشیاردانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحق یق ، مقاومت شناور س ه بدنه ( تریماران ) مورد بررس ی قرار گرفتـه است . برای مدلساز ی عدد ی، جر یان سه بعد ی گـذرا ی دوفـاز ی لـزج شـب یه سازی شده است . مدلسازی تجربی آن نیز در آزمایشگاه دریا دانشگاه صنعتی شریف انجام شده و نتایج بدست آمده با یکدیگر مقایسه گردیده اند