سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

قاسمعلی عمرانی – دانشکده بهداشت محیط،دانشگاه تهران
سمیه شیرازی – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم

چکیده:

در این مطالعه میزان تولید بیوگاز از محل دفن غیربهداشتی مواد زاید جامد شهری با تأکید بر محل دفن زباله شهرستان رباط کریم به عنو ان نمونه،مورد بررسی قرار گرفت. جهت مدلسازی انتشار گاز از محل دفن زباله شهرستان رباط کریم از بسته نرم افزاری landGEM استفاده شد. نتایج این مدلسازی با محاسبه m 3/tonMSW 158به عنوان ضریب پتانسیل تولید گاز (Lo) نشان داد که میزان گاز متان تولیدی این محل در دو ترانشه به ترتیب7/415*10 و 10* 4/890متر مکعب در سال می باشد.