سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کمیل ملائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
محمود کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
علیرضا کیهانی – دانشیار گروه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

مطالعه انجام شده در مورد نسبت انرژی E.R گندم دیم در سه منطقه شهرستان اقلید صورت گرفت سطح کل زیرکشت شهرستان 8282 هکتار است که از این مقدار سهم دشت خسروشیرین 5000 سده 1682 و دژکرد 1600 هکتار می باشد عملکرد محصول گندم دیم درمناطق ذکر شده به ترتیب 1، 1/2 و 0/9 تن درهکتار است کشت دیم دراین شهرستان به دو صورت مکانیزه شخم با گاو آهن برگردان دار و کشت با عمیقکار و کشت نیمه مکانیزه بذرپاشی با دست یا بذرپاش و شخم باگاو آههن برگردان دار انجام می شود نهاده ها شامل کود بذرسم سوخت ادوات ونیروی انسانی و محصول خروجی شام لدانه می شد که پس ازمحاسبه انرژی معادل هریک از آنها با روابط موجود نسبت انرژی محاسبه گردید. نسبت انرژی درمناطق خسروشیرین سده، دژکرد به ترتیب 1/068، 1/19 ، 0/91 بود که میانگین آن برای شهرستان 1/062 بدست آمد. انرژی مصرفی برای هر کیلوگرم گندم دیم بطور متوسط 12/34MJ بوده که درمقایسه با 13MJ انرژی معادل برای هر کیلوگرم دارای 0/66MJ افزوده خالص انرژی N.E.G می باشد. بطوریکه میانگین برای شهرستان سهم هریک از نهادههای کود سوخت بذر ادوات سم و نیرویانسانی به ترتیب 57/5% و 28ه/4% و 12/1% و 1/25% و 0/3ه8% و 0/2% بوده است کود و سوخت بیشترین سهم انرژی مصرفی را به خود اختصاص دادند که بایستی با مدیریت صحیح درمصرف بهینه آنها گام برداشت