سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
محمدرضا مقدمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه ازاد اسلامی ماهشهر
محمد جمشیدنژاد – دانشیار-دانشگاه ازاد اسلامی ماهشهر
سیدمحمد دانشمند – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه ازاد اسلامی ماهشهر

چکیده:
در این کار، کاربرد همزمان طراحی آزمایش (DOE) و محاسبات ریاضی (مطلب) در مطالعه آزمایشگاهی ارتقاء کیفیت نفت های زیستی حاصل از لیگنین در حضور کاتالیست Co/Al2O3 در بازه دمایی 300 تا 400 درجه سانتی گراد مورد بررسی قرار گرفته است. معادلات سرعت پیشنهادی پس از انجام آزمایش و آنالیز محصولات و همچنین مطابقت دادن آن با تحقیقات پیشین، با فرض تبعیت کردن از قانون توان ها بدست آمده اند و دارای 33 پارامتر مجهول (11 انرژی فعال سازی، 11 مرتبه واکنش و 11 ثابت اولیه سرعت) می باشند که از طریق آنالیز رگرسیون غیر خطی محاسبه شده اند. روش متدولوژی سطح پاسخ (RSM) بر اساس نقاط بدست آمده از طراحی آزمایش، بکار گرفته شده است. داده های به دست آمده از این ساختار برای برازش کردن معادلات سرعت واکنش های فرآیند ارتقاء کیفیت نفت زیستی مورد استفاده قرار گرفته است. مقایسه نتایج مدل سینتیکی با داده های آزمایشگاهی نشان می دهد که این مدل توانایی خوبی در برازش کردن داده های آزمایشگاهی داشته است.