مقاله مدلسازي AVO براي مخازن ماسه اي گازدار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1389 در زمين از صفحه 61 تا 69 منتشر شده است.
نام: مدلسازي AVO براي مخازن ماسه اي گازدار
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نشانگر
مقاله ترسيم متقاطع
مقاله ضريب بازتاب نرمال
مقاله ضريب بازتاب پواسون
مقاله لکه روشن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوبهاري كوزه كنان ژيلا
جناب آقای / سرکار خانم: جواهريان عبدالرحيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحليل AVO يکي از روشهاي مطالعه کمي داده هاي لرزه اي است که بر روي داده هاي پيش از برانبارش صورت مي گيرد. امروزه در تفسير AVO از برآورد نشانگرها و ترسيم متقاطع آنها که به مقايسه دو نشانگر بطور همزمان مي پردازد به خوبي در تعيين سنگ شناسيها و محتواي سيالي مخازن استفاده مي شود. در اين راستا، در اين مقاله، با بررسي يک مدل مصنوعي کلاس II که شامل ماسه آبدار و ماسه گازدار محصور در لايه هاي شيلي مي باشد، دو نشانگر ضريب بازتاب پواسون (PR) و ضريب بازتاب نرمال (NI) به دو روش براي تشخيص و بررسي سنگ شناسيهاي هيدرو کربوري و نوع محلول مورد بررسي و مطالعه قرار مي گيرد. ابتدا با استفاده از يک کدگذاري رنگي در ترسيم متقاطع NR-PR يک مقطع لرزه اي رنگي توليد شده است که در آن رنگها جايگزين اعداد شده اند و از اين طريق مي توان به خوبي مقطع را با استفاده از رنگها بررسي کرد و به نوع کلاس AVO در هر نمونه زماني و در هر دورافت پي برد. اين روش به مفسر در تشخيص کلاس آنوماليهاي AVO بطور مستقيم در زمان و مکان خاص روي مقطع لرزه اي کمک مي کند. همچنين از آنجا که آنوماليهاي کلاس II را نمي توان با استفاده از روش لکه روشن يا لکه تاريک درمقطع NI يا PR * NI بررسي کرد، با استفاده از نشانگر ترکيبي (PR2-NI2)/2 مقطعي توليد مي شود که آنوماليهاي کلاس II را به کلاس III که غالبا بصورت لکه هاي روشن قابل شناسايي هستند تبديل مي نمايد. بنابراين استفاده از نشانگر PR در کنار نشانگر NI نه تنها مي تواند به تشخيص کلاس آنوماليهاي AVO کمک کند بلکه در تشخيص آنوماليهاي کلاس II با تبديل آن به کلاس III، بوسيله روش لکه روشن کمک مي کند.