سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
محمدحسین مریخ پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
مرتضی موسوی – استادیار گروه مهندسی عمران (گرایش مدیریت منابع آب) دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
ماشاالله خامه چیان – استادیار گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
مصطفی صفری کمیل – کارشناس آب زیرزمینی بخش مطالعات آب منطقهای استان همدان، ایران

چکیده:
محدودیت منابع آب سطحی در ایران باعث شده که صاحبان صنعت، کشاورزان و دامداران برای آب موردنیاز خود ازآب های زیرزمینی نیز استفاده کنند. دشت کبودراهنگ در غرب ایران یکی از دشت های غنی از نظرمنابع آب زیرزمینی و کشاورزی در استان همدان است، ولی متاسفانه در سال های اخیر به علت برداشت بیشاز حد از آب های زیرزمینی، این دشت با افت شدید سطح آب زیر زمینی مواجه بوده است. در این مقاله از نرم افزار PMWIN به منظور شبیه سازی افت سطح آب زیرزمینی در دوره زمانی مهر 1383 تا مهر 1390 استفاده شده است؛ سپس با استفاده از کد Pest مقادیر ضرایب هدایت هیدرولیکی و ضریب آبدهی مخصوص، واسنجی شده و سپس صحت سنجی انجام گرفته است. نتایج مدل با توجه به پارامتر های RMSE و( R(2 قابل قبول بوده و این مدل عددی با دقت مناسب، افت آب زیرزمینی در این دشت را شبیه سازی کرده است.