سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
زهرا فیوض – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، پردیس دانشگاهی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر
امیرعباس ایزدپناه – استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر
مسعود مفرحی – دانشیار گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی، دانشگاه خلیج فارس

چکیده:
در این پژوهش، توانایی معادله حالتCPA برای مدلسازی تعادل فازی بخار-مایع مخلوط دی ایزوپروپانول آمین و آب بررسی می شود. در ابتدا، پارامترهای معادله حالت CPA برای دی ایزوپروپانول آمین خالص با استفاده از داده های تجربی فشار بخار و چگالی مایع اشباع بدست می آید. سپس تعادل بخار-مایع مخلوط دوجزئی دی ایزوپروپانول آمین و آب در جهت ارزیابی دقت معادله CPA، پارامترهای به دست آمده و طرح های تجمعی ارائه شده مدلسازی می گردد. نتایج تحقیق نشان داده است که طرح تجمعی C4 برای دی ایزوپروپانول آمین، نتایج قابل قبولی ارائه می کند و دقت آن از سایر طرح ها بیشتر می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده، این طرح تجمعی به عنوان طرح منتخب برای مولکول دی ایزوپروپانول آمین اختصاص داده شد.