سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
علی منشاری – دانشجوی دکتری مهندسی سیستم های انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
علی گودینی – دانشجوی دکتری مهندسی سیستم های انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
مصطفی مافی – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه بینالمللی امام خمینی

چکیده:
پیشبینی میزان تولید توان توربین بخار در جریان های جرمی مختلف ومقدار دما و حالت بخار خروجی از توربین در کنترل سیستمهای تولید برق یا تولید همزمان برق و حرارت، ضرورت مدلسازی توربینهای بخار و یافتن رابطهای مناسب بین جریان جرمی بخار ورودی و کار دریافتی از توربین رانمایان میسازد . در این مطالعه از روش مدلسازی با توابع ریاضی با استفاده ازLWL استفاده شده است و یک نمونه توربین صنعتی بخار شرکت زیمنس که تا 50 مگاوات قابلیت تولید توان دارد، بصورت عددی مدل شده است. نتایج حاصل از مدلسازی عددی، شرایط مختلف بهره برداری از توربینبخار، شرایط بخار خروجی و تاثیرات جریان های جرمی مختلف بخار بر عملکرد توربین را نشان می دهد. همچنین شرایط تولید بیشینه کار توسط توربین تعیین شده است.