سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

ابوذر مژده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
امیر شایگان فر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
شهره فاطمی – استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران

چکیده:

فرایندهای جذب سطحی بر روی کربن فعال به منظور جداسازی مواد الاینده محیط، کاربرد بسیار زیادی دارد. این مقاله با فرض صورت پذیرفتن دو فرایند و دفع سطحی بصورت همزمان و با در نظر گرفتن مدل سینتیکی لانگمیر، معادلات جذب در بستر جاذب نوشته شده و با استفاده از پارامترهای سینتیکی برای ترکیبات بنزن، تتراکلریدکربن و کلروفروم حل می شوند. در این مقاله یک روش عددی ریاضی بمنظور حل معادلات مدل در نظر گرفته شده است. این مدل ریاضی توانایی بدست آوردن منحنی های گذر و تعیین منطقه انتقال جرم (MTZ) را در مرحله جذب و در حالت بازیابی دارا می باشد. در نهایت نتایج با داده های آزمایشگاهی مقایسه شده و از تطبیق خوبی برخوردار بوده است. به نظر می آید از این مدل به راحتی می توان در پیشگویی ظرفیت جذب جاذبهای کربنی برای مواد آلی فرار استفاده نمود.