سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مهدی صالحی سیچانی – مدیر کل اداره هواشناسی استان اصفهان و دکترای مهندسی کشاورزی – زراعت
سیدمسعود مصطفوی دارانی – سرپرست مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی کبوترآباد اصفهان و کارشناس ارشد
دلناز اوحدی – کارشناس هواشناسی کشاورزی اداره کل هواشناسی استان اصفهان و کارشناس ار

چکیده:

موجودات زنده و محیط غیرزنده با یک دیگر پیوندی جدایی ناپذیر دارند و بوم زیست شامل کلیه موجودات زنده در ناحیه ای مفروض است که با محیط فیزیکی خود در کنش متقابل بوده و جریان انرژی در آن موجب پیدایش ساختمان مشخص .1377 میمندی نژاد،  تغذیه ای، تنوع زیستی و گردش مواد بین بخش زنده و غیرزنده گردد بوم شنـاسی کشـاورزی علمـی است که به مطالعــه برهم کنش های بین موجـودات زنده در یک محیط کشـاورزی و برهم کنشهای بین این موجودات زنده و محیط آن ها می پردازد . عوامل اقلیمی از اجزاء مهم غیرزنده و تأثیرگذار بر بوم زیست ها می باشند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر اجزاء زنده و غیرزنده بوم زیست تأثیر می گذارند . عوامل اقلیمی با تأثیر بر میزبان و عامل بیماری زا در ایجاد و توسعه آفات و بیماری ها در بوم زیست های زراعی نقش مهمی را ایفاء می کنند . تغییر اقلیم یکی از مهم ترین چالش های قرن جاری است و دارای پیامدهای متعددی است که طغیان آفات و بیماری ها یکی از این پیامدها می باشد؛ لذا درک تأثیر عوامل آب و هوایی و تغییرات آن ها بر روابط میزبان و آفات و بیماری ها در اکوسیستم های زراعی از اهمیت بسزایی برخوردار است . امروزه در کشورهای پیشرفته علم مدل سازی یکی از ابزارهای مهم در انجام این امر بشمار می رود . درمقاله حاضر براساس جدیدترین یافته های تحقیقاتی و منابع کتابخانه ای، مدل سازی خرداقلیم و مدیریت آفات و بیماری ها در بوم زیست های زراعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و سپس راه کارهایی در خصوص استفاده از این فن آوری در شرایط اقلیمی کشور عزیزمان ایران ارائه می گردد .