سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
یلدا محمدی خمک – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
علیرضا مرادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
عبدالکریم فخاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
ابوالقاسم اسماعیلی – مدیر گروه دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

چکیده:
طی سالهای گذشته تلاشهای متعددی به منظور افزایش بهرهگیری ازانرژیهای تجدیدپذیر برای تامین بار گرمایش و سرمایش ساختمانها بااستفاده از روشهای غیرفعال انجام شده است. ایران پتانسیل عظیمی از انرژی خورشیدی که منشا اصلی انرژیهای تجدیدپذیر است را در اختیار دارد. در بررسی حاضر امکان استفاده از انرژی خورشیدی به صورت کمکی برای گرمایش یک اتاق در یکی از اقلیمهای گرم و خشک مانند شهر یزد با استفاده از یک نوع روش گرمایش غیرفعال به نام دیوار ترومب بررسی شده است. درابتدا نتایج شبیهسازی مدل دینامیکی با مطالعات پیشین مقایسه وصحهگذاری شده است و سپس مدل برای شهر یزد در طول زمستان مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. نتایج بدست آمده نشان میدهد که دیوار ترومب خورشیدی 36 درصد صرفهجویی در مصرف انرژی برای گرمایش زمستانی را نتیجه میدهد.