سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
حمید خوشدست – استادیار بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی زرند، دانشگاه شهید باهنر کرمان
وحیده شجاعی – دانشجوی دکتری فرآوری مواد معدنی، بخش مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حامی خوشدست – کارشناس مهندسی مکانیک، مرکز تحقیق و توسعه، شرکت خلاق فرآوران کرمان، کرمان

چکیده:
در این پژوهش، تأثیر پارامترهای عملیاتی قابل کنترل شامل دبی و درصد جامد پالپ و درصد خاکستر خوراک بر رفتار هیدرودینامیکی کلاسیفایر هیدرولیکی کارخانه زغالشویی زرند با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی مورد بررسی قرار گرفته است. مقادیر پارامترهایعملیاتی به صورت سرعت، دانسیته و ویسکوزیته سیال ورودی ترجمه و الگوی اغتشاش در محیط کلاسیفایر به عنوان پاسخ مدل در نظر گرفتهشد. نتایج مدلسازی نشان داد که با افزایش دبی پالپ، میزان اغتشاش در کلاسیفایر به شدت افزایش مییابد و در نتیجه، کارایی طبقهبندی کاهش خواهد یافت. با افزایش درصد جامد و درصد خاکستر خوراک، به دلیل افزایش دانسیته و ویسکوزیته پالپ، تغییر آشفتگی محیط کلاسیفایر در دبیهای کم قابل چشمپوشی است در حالی که در دبیهای بالا، اغتشاش به دلیل افزایش مقاومت درهم، اندکی افزایش مییابد