سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
امین احمدپور – آموزشکده فنی و حرفه ای سما،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد ماهشهر،ماهشهر،ایران

چکیده:
اتیلن اکساید(E0) به روش اکسیداسیون کاتالیستی اتیلن توسط اکسیژن بر روی کاتالیزور نقره تهیه و تولید می شود .در این فرآیند، اتیلن و اکسیژن در دمای 250 -200 درجه سانتیگراد و فشار 15-10 بار، با هم ترکیب شده که در طی آن اتیلن اکساید(E0)، CO2 ، H2O و همچنین مقداری استالدئید و فرمالدئید تولید می گردد.در این مقاله رآکتور تولید این ماده به دو روش هموژن و هتروژن مدلسازی شده و با داده های حاصل از رآکتور صنعتی شرکت پتروشیمی مارون مقایسه گردیده که نتایج حاصل نشان می دهد تا زمانی که تفاضل دمای سطح کاتالیست و توده گاز ناچیز باشد،مدل ساده شده هموژن برای تشریح بستر راکتور مورد قبول می باشد