سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود مهرددادشکریه – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

در مقاله ی حاضر با استفاده از تئور ی کلاس یک صفحات ک امپوزیتی و تحل یل گریتینگ به صورت مدل ی از صـفحه ، خ یـ ز بیـ شینه ی گر یتینـگ کـامپوز یتی تحت اثر بارگذار ی های استات یکی بدست آمده و نتا یج حاصـل بـا مدلـساز ی اجزای محدود مورد مقا یسه قرار گرفته و همخوان ی مناسب ی م یـ ان پاسـخ هـا مشاهده شده است. همچن ین برا ی بار گـذار ی اسـتات یکی ش کـست سـازه بـا استفاده از مع یار تخر یب Tsai-Wu بررس ی شده است. پس از آن بـا بـسط مدل بکار گرفته شده ، ارتعاشات آزاد گر یتینـگ هـا ی کـامپوز یتی بـصورت تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفته و شکل مود ها و مقاد یر فرکانس های طب یعی بدست آمده، با نتایج مدلسازی اجزای محدود مقایسه گردیده است .