سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیداحمد میرمحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی
محمدجواد کتابداری – استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع د

چکیده:

لوله های زیر دریا هنگامیکه در محیط دریا نصب می گردند تحت تاثیر ترکیبی از جریانهای دائمی و Surf ،جریانهای نوسانی و جزرومد قرار می گیرند . جریان آب دریا و اندر کنش امواج به خصوص در ناحیهZone با بستر می تواند باعث شستشو و جابجایی رسوبات، رو و اطراف کانالی که لوله ها در آن قرار میگیرندبشود . این پدیده اولاً باعث پایین آمدن تدریجی لوله در بسترمی شود که گسستگی و پارگی به دنبال خواهد داشت . ثانیاً باعث جا به جایی تکیه گاههایی که لوله ها توسط آنها برروی کف قرارمی گیرند می گردد که موجب ایجاد تنش های اضافی درطول خط لوله می شود . در این تحقیق الگوی حرکت سیال در اطراف یک خط لوله دریایی تحت اثر همزمان موج و جریان به روش عددی ، شبیه سازی گردیده است . موج در نظر گرفته شده موج خطی است که با جریان یکنواخت ترکیب شده است . از نظر هندسی فرض شده که مقداری آبشستگی در اطراف لوله ایجاد گردیده بطوریکه بستر لوله به شکل یک ن یم بیضی در آمده است . معادلات حاکم با استفاده از روش عددی تفاضل محدود ) ) FDM گسسته گردیده و در نها یت دستگاه معادلات حل گردیده است . مدل تهیه شده قادر است خروجیها را که شامل خطوط پتانسیل و برداره ای سرعت جریان هستند برای میدان مورد مطالعه به صورت عددی یا گرافیکی بدهد . این مقادیر در تمامی گره هایی که ابعاد مش آن با انتخاب کاربر تعیین می گردند محاسبه می گردد .