سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس خاورمیانه ای خشک کردن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد گنجه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه گرگان
سید مهدی جعفری – استادیار گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه گرگان
دانیال دهناد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه گرگان
وحید قنبری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه گرگان

چکیده:

در این پژوهش ورقه های نازک پیاز در یک خشک کن بستر سیال آژمایشگاهی با سه دمای 40 و 50 و 60 درجه سانتیگراد و دو سرعت هوای 2 و 3 متر بر ثانیه در رطوبت هوای ثابت خشک گردید و جهت مدل سازی سینتیک خشک کردن آن از شبکه های عصبی مصنوعی استفاده شد. با بررسی های انجام شده شبکه پس انتشار پیشخور با توپولوژی 1-5-2 و ضریب همبستگی 0/99956 و میانگین مربعات خطای 0/000039385 با بکارگیری تابع فعال سازی تانژانت سیگموئید هیپربولیکی، الگوی یادگیری لونبرگ-مارکوات و چرخه یادگیری 1000 اپچ به عنوان بهترین مدل عصبی ارائه گردید.