سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا دهقان نیری – کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوس
سعیدرضا صباغ یزدی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

برای مدلسازی عددی جریان در اطراف پایه پلها بوسیله معادلات آبهای کم عمق از جمله مدلهای ریاضی کارآمد جهت توصیف دو بعدی و رفتار جریان در برخورد به موانع مسیر جریان می باشد. از طرف دیگر غیآب استهلاک فیزیکی در معادلات غیرلزج باعث رشد خطاها و ایجاد نوسانات در جوآبها ( خصوصاً در مناطق دارای گرادیانهای شدید در متغیرهای وآبسته) شده و حل صریح معادلات را با شکست مواجه میسازد. در کار حاضر گسسته سازی معادلات با استفاده از روش رئوس مثلثی همپوشان احجام محدود انجام گرفته است. جهت مدلسازی جریان آشفته در اطراف پایه و اعمال آن در مدل جریا و آبشستگی از مدل آشفتگی k-ε در حالت جریان با سطح آزاد استفاده شده است در ادامه با تلفیق مدل عددی جریان و آشفتگی و روش آزمایشگاهی SRICOS نحوه شکلگیری آبشستگی و تغییرات تراز بستر با زمان بررسی می شود. در کارحاضر برایمدلسازی جریان و آبشستگی از مدل پایه دایره ای استفاده و کیفیت نتایج حاصل از این مدل برای برخی آزمونهای تحلیلی و عددی مشآبه، مورد ارزیآبی قرار گرفته است.