سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امیرمنصور رحمانی – کارشناس ، آزمایشگاه دریا دانشگاه صنعتی شریف
ابراهیم جهان بخش – کارشناس ارشد، آزمایشگاه دریا دانشگاه صنعتی شریف
ابوالفضل اسنقی – کارشناس ارشد، آزمایشگاه دریا دانشگاه صنعتی شریف
محمدسعید سیف – دانشیار، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله شبیه سازی عددی جریان کاویتاسیون دوبعدی اطراف یک مکعب مستطیل متحرک در حالت دو بعدی و گذرا مورد بررسی قرار گرفته است . الگوریتم عددی شبیه سازی کاویتاسیون و ارتباط آن با سایر معادلات حاکم بر جریان سیال مطرح گردیده و مورد بررسی قرار گرفته است . برای بررسی عددی کاویتاسیون از مدل عددی مدل تعادلی همگن 1 استفاده شده است .
بررسی نتایج عددی بدست آمده ، بیانگر صحت و دقت هر یک از بخش های الگوریتم ارائه شده و همچنین ترکیب آنها می باشد . بدین ترتیب می توان از نرم افزار تهیه شده در بررسی نحوه تغییر فاز و شکل گیری کاویتاسیون در جریانهای کاویتاسیون استفاده نمود . نتایج بدست آمده برای توزیع سرعت و فشار اطراف جسم در این حالت ، با توجه به در نظر گرفتن شکل گیری کاویتاسیون و تاثیرات متقابل آن بر خصوصیات جریان ( سرعت و فشار ) ، دارای دقت بیشتری می باشد .