سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا
کریم مظاهری – استاد دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی هوافضا
محمدعلی سرودی – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا
محمد غفارپور – دانشیار دانشگاه ایلی نوی در شیکاگو دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مطالعه، با استفاده از یک مدل صفربعدی تک ناحیـه ای گـذرا و بـا در نظر گرفتن آثار سینتیک شیمیایی کامل، پدیده خوداشتعالی گـازطبیعی در موتور اشتعال تراکمی با احتراق همگـن بررسـی شـدهاسـت . بـرای توصـیف پدیدههای شیمیایی، از م کانیزم شیمیایی بهینه GRI3.0 که مشتمل بر 53 جزء شیمیایی و 325 واکنش بنیادی بوده و به منظور مدل سـازی سـینتیک شیمیایی احتراق گازطبیعی ( متان ) توسعه داده شده، استفاده گردیده است . همچنین جهت حل دستگاه معادلات دیفرانسیل سـخت حـاکم بـر مـساله، زیرروال DVODE به کار گرفته شده است . نتایج مدلسازی بـا اسـتفاده از اطلاعات تجربی موجود در مورد زمان تاخیر اشتعال اندازهگیری شده در لوله شوک، تایید شده است . با استفاده از این مدل، اثر پارامترهـای دمـا و فـشار ورودی، ترکیب شیمیایی سوخت، نسبت هم ارزی، دور موتور و نسبت تـراکم بر رفتار خوداشت عالی موتور بررسی شده است . نتایج مدلسازی حاضر حـاکی از توانمندی ایـن مـدل در تخمـین مناسـب زمـان خوداشـتعالی در زمـان محاسباتی قابل قبول میباشد .