سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
محمدنوید مقیم – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
اکبر صفرزاده – استادیار مهندسی عمران، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:
در این تحقیق الگوی سه بعدی جریان در بین محدوده آبشکن بین دو آبشکن متوالی بصورت عددی مورد مطالعه قرار گرفته و تاثیر پارامترهایی چون عمق جریان و فاصله بین آنها بر ساختار جریان متوسط و پارامترهای آشفتگی مورد بررسی قرار گرفته است. نرم افزار مورد استفاده در این تحقیقFLOW3D بوده و برای صحت سنجی مدل عددی مورد استفاده در این تحقیق از مطالعات آزمایشگاهی که در سال ۲۲۱۲ در دانشگاه صنعتی کالسروهه آلمان انجام شده،استفاده شده است. از نسبت فاصله ۱ برای فاصله بین دو آبشکن استفاده شده است. بر اساس مدلسازی های صورت گرفته، طول ناحیه جریان های بازگشتی از ابتدای آبشکن انتهایی حدود۴/۲متر می باشد. همچنین بیشترین عرض شکل گیری این ناحیه در فاصله ای از آبشکن انتهایی و عرض تقریبی۰/۵۳ متر شکل گرفته است. بر اساس تغییرات نرخ کرنش، راس آبشکن اول دارای بیشترین تحرک و جنبش می باشد. همین مساله باعث تشدید شکل گیری جریان های بازگشتی در بین دو آبشکن می شود