سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی برج خانی – آزمایشگاه سایبرنتیک و مدلسازی سیستمهای بیولوژیکی، دانشکده مهندسی پ
فرزاد توحیدخواه – آزمایشگاه سایبرنتیک و مدلسازی سیستمهای بیولوژیکی، دانشکده مهندسی پ

چکیده:

نوشتن یکی از مهارتهای حرکتی پیچیده در انسان بشمار می رود. مدلهایی که تاکنون در این زمینه ارائه شده اند، مدلهایی پایین به بالا بشمار می روند و در آنها توجه کمتری به جنبه های بیولوژیکی حرکات صورت گرفته است. همچنین مدلی کیفی از فرآیند نوشتن که عملکرد نواحی مختلف مغزی را در حین انجام این فرآیند توجیه کند، وجود ندارد. در این مقاله با استناد به یافته های نورولوژیکی و فیزیولوژیکی عملکرد نواحی مختلف مغزی در فرآیند نوشتن را توضیح می دهیم. سپس شواهدی مبنی بر وجود پیش بینی در نوشتن و وجود مدلی درونی از اندامهای بدن نظیر دست را ارائه می کنیم. با توجه به شواهد موجود اقدام به مدلسازی فرآیند نوشتن در انسان با استفاده از کنترل پیش بین می کنیم، بنظر می رسد مدلسازی این فرآیند با استفاده از کنترل کننده پیش بینن مبتنی بر مدل، شباهت زیادی را با واقعیت و ماهیت این مهارت انسانی دارد. ازمزایای این مدل، می توان به انطباق بالای آن بر اصول بیولوژیکی شناخته شده، مدلسازی پیش بینی در نوشتن، شباهت بسیار زیاد مشخصه های کینماتیکی حروف تولیدی با نمونه های انسانی با دقت بالای 95% برای حروف و کلمات مختلف و رباست بودن بالای کنترل کننده نسبت به تغییر پارامترها، اشاره کرد.