سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمدرضا عظیمیان – استاد- عضو هیئت علمی- دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی بدری – دانشجوی دکتری – دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده مهندسی مکانیک
مهدی مولویان جزی – کارشناس- دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده مهندسی مکانیک
مصطفی رفیعی – کارشناس- دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

با توجه بهاینکه انتشار نفت در آب دریا بسیار زیانبار بوده و صدمات زیادی به محیط زیست و سلامتی انسان وارد م یآورد تحقیقات گستردهای در این زمینه آغاز و بررسی موضوعاتی همچون شبیه سازی فرآیند انتشار نفت در آب و پاکسازی و جم عآوری آن اهمیت خاصی پیداکردهاست. معمو ً لا شبیه سازی سرنوشت لکه نفت در کلیترین حالت با تقریب همراه است. متاسفانه هیچیک از کارهای صورت گرفته در این زمینه به صورت یک کد ملی ارائه نشده و به همین خاطر گروه همکار با هدف تدوین یک برنامه بومی جهت پیشبینی سرنوشت لکههای نفتی در آبهای خلیج- فارس و دریای خزر مطالعات ابتدایی را شروع، اثرات مکانیسمهای مهم پیشبینی پراکنش ذرات نفت از جمله تبخیر، امولسیون تغییرات چگالی و لزجت ، تفرق ، پراکنش عمودی و افقی را بررسی و معادلات تجربیآنها را استخراج نموده و بر اساس آن برنامهای به زبان فرترن نوشته است. بجز پدیدهی انتشار نتایج حاصله از بقیه پارامترها با یک برنامهی تجاری به نام آدیوس [ ۱] مقایسه گردیده وصحت نتایج مربوط به پارامتر پراکنش افقی را بدون در نظر گرفتن جریان آب و باد و نیز پارامترهای تبخیر و امولسیون بوسیله شبیهسازی با نرمافزار فلوئنت احراز نمودهاست. ودر نهایت با برهم- نهی اثرات مربوط به هریک از پارامترها نحوه گسترش لکه نفتی پیشبینی شدهاست.