سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک 86

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سینا نوری – گروه ژئودزی، دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرا
بهزاد وثوقی – استادیار گروه ژئودزی، دانشکده مهدسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواج
امیرمسعود ابوالقاسم – استادیار گروه ژئودزی، دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خوا

چکیده:

شناخت حرکات گسل و نتایج حاصل از این حرکات نظیر تغییر شکل سطحی در کشور ما که دارای گسل های فعال و منطاق زلزله خیزی می باشد دلیل اصلی انجام این تحقیق می باشد. این تحقیق بر روی مدله کردن سه بعدی تغییر شکلهای هملرزه ایجاد شده در اثر حرکت گسل در یک نیم فضای الاستیک هموژن می باشد. این مدل سای اغلب بر اساس تئوری جداشدگی صورت می پذیرد و بیشتر مدلهای تحلیلی تغییر شکل گسل بر پایه تئوری جداشدگی Okada پایه ریزی شده اند. در اینجا نیز از این تئوری استفاده کرده ایم تا بتوانیم تغییر شکلهای ایجاد شده در گسل های امتداد لغز و شیب لغز را بدست آوریم. با استفاده از این مدل جابجایی حاصل از وقوع حرکت در یک گسل (زلزله) را می توانیم با استفاده از داده های در دسترس بدست آورده و نتایج حاصل را تحت عنوان تغییر شکل حاصل از زلزله ارائه کنیم.
این مدل قابلیت بدست آوردن تغییر شکل و جابجایی در هر عمقی نسبت به سطح آزاد (سطح زمین) را دارا می باشد که در اینجا هدف اصلی بدست آوردن این مقادیر برای سطح زمین می باشد. این مدل را برای گسل بم، که عامل اصلی ایجاد زلزله سال 1382 بم با بزرگی 6/5 بوده است، که یک گسل تقریبا قائم امتدادلغز می باشد بکار برده و نتایج حاصل از آن را با میدان های جابجایی حاصل ازتصاویر راداری موجود مقایسه کردیم و مشاهده شد که از هر دو روش به حداکثر مقدار جابجایی مسطحاتی 40 سانتیمتر و قائم11 سانتیمتر می رسیم. نکته مهمی که در خاتمه می توان به آن اشاره کرد این است که این مدل را می توان برای هر گسل دیگری در کشور و در هر منطقه ای با هر خصوصیات هندسی بکار برده و میزان جابجاییها و تغییر شکل را برای نقاط واقع در حوزه حرکت گسل یا یک زلزله مشخص نمود.