سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
امین شیبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک؛ واحد کرمان؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ کرمان؛ ایران
محمدمهدی کشتکار – استادیار گروه مکانیک، واحد کرمان؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ کرمان؛ ایران

چکیده:
در این مقاله مدلسازی و بهینه سازی سیستم سردکننده جذبی لیتیم بروماید تک اثره بررسی گردیده است. در ابتدا اجزاء اصلی فرآیند و نحوه کارکرد سیستم بیان و با استفاده از قانون پایستگی جرم و انرژی و معادلات ترمودینامیک، سیستم مدلسازی شده است. پس از مدلسازی سیستم، متغیرهای تاثیرگذار بر کارایی سیستم (COP) مشخص گردیده اند. این پارامترها دماهای اجزاء اصلی چرخه خنک کاری با سیستم جذب (تبخیرکننده، جاذب، کندانسور، ژنراتور) و راندمان مبدل گرمایی می باشند. در این مقاله هدف دفع گرمای حدود kW100 از فضای داخلی یک ساختمان می باشد. با توجه به مقالات مرتبط با سیستم جذبی لیتیم بروماید، برای هر یک از پارامترهای تاثیرگذار فرآیندی، محدوده ای در نظر گرفته شده است.پس از مدلسازی سیستم مشخص گردید که با افزایش دمای تبخیرکننده، مقدار COP افزایش خواهد یافت. با افزایش دمای کندانسور، مقدار COP کاهش می یابد. با افزایش دمای ژنراتور، مقدار COP، ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد. با افزایش دمای جاذب، مقدار COP کاهش خواهد یافت. با افزایش کارایی مبدل گرمایی،COP افزایش می یابد. الگوریتم ژنتیک در محدوده مشخص شده برای هر یک از پارامترهای فرآیند، بهینه سازی را به منظور حداکثر نمودن مقدار COP انجام داده است. حداکثر مقدار COP بدست آمده برابر 778/0 می باشد.