سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید داودآبادی فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک – دانشگاه بوعلی سینا همدان
محسن صادقی مهر – استادیار – دانشگاه بوعلی سینا همدان، گروه مهندسی مکانیک
داود نادری – استادیار – دانشگاه بوعلی سینا همدان، گروه مهندسی مکانیک

چکیده:

در این تحقیق ب ا استفاده از مدلسازی بدن انسان در صفحه فرانتال و بررسی دقیق عکس العمل های تکیـه گاههـای پـای چـپ وراسـت ، اطلاعـات لازم درمورد روند حفظ تعادل بدن انسان ، به عنـوان یـک جـزء اساسـی حرکـت انسان به منظور بهبود وضعیت تعادل و افزایش پایداری مدل انـسانی تحـت اغتشاش پایه بدست آمده است . به کمک حل معادلات دینامیکی مـدل انـسان توسـط روش نیـوتن اویلـر و بهینه یابی حرکت تعادلی به کمک یک الگوریتم بهینه یابی بر مبنای جبران سازی استاتیکی درنرم افزار Matlab مقاد یر بهینه زاویه، سرعت زاویـه ای و شتاب زاویه ای مربوط به مفاصل کمر و سر بدست آمده است . نتیایج حاصل از بهینه یابی، حرکت پیوسته و هموار مفاصـل کمـر و سـر را بـرای جبـران اغتشاش ایجاد شده توسط صفحه نوسان کننده و حفظ تعـادل پـیش بینـی می کند . در این تحقیق معیار پایداری مدل بر اساس نیروهای عمودی تکیه گاههای پای چپ و راست تعریف شده و همواره سعی می شو د مرکز فشار وسط این دو نقطه قرار گیرد